Algemene voorwaarden Meijering V.O.F.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: Algemene Voorwaarden pellets Slochteren-Groningen


Meijering V.O.F

Noorderweg 5
9621 BM Slochteren
Tel: 0636215882

 

www.meijeringvof.nl

www.tuin.meijeringvof.nl

 

KvK nummer: 62675338
BTW nummer: NL 854912897B01

 

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Meijering V.O.F. en te raadplegen op de website: www.meijeringvof.nl

Onder deze algemene voorwaarden treft u onze privacy verklaring aan.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Meijering V.O.F. Opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst voor het uitvoeren van een Opdracht. Meijering V.O.F levert producten en diensten aan particulieren, bedrijven of evenementen. Klant; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een Opdracht door Meijering V.O.F. wil laten uitvoeren. Opdracht; het ten gunste van Klant ontwikkelen en/of leveren van producten. Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Klant door Meijering V.O.F.. Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van Meijering V.O.F. via Internet bezoekt. Partijen; de aanduiding van Klant en Meijering V.O.F. gezamenlijk.

 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en Meijering V.O.F.

 

1.3 Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Meijering V.O.F. schriftelijk is bevestigd.

 

1.4 Afspraken met personeel of door niet bij zijn in dienst zijnde derden binden Meijering V.O.F. niet, tenzij schriftelijk door Meijering V.O.F. is bevestigd.

 

1.5 Klant verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Meijering V.O.F van welke aard ook.

 

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door Meijering V.O.F. wordt bevestigd.

 

1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meijering V.O.F. met haar Klanten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door klant van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

2.2 Alle door Meijering V.O.F. opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

2.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3.1 Een Opdracht wordt door klant aan Meijering V.O.F. verstrekt.

3.2 Annulering van de Opdracht kan door klant schriftelijk of per e-mail aan Meijering V.O.F. plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan klant extra in rekening worden gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden Meijering V.O.F. niet, mits Meijering V.O.F. dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan klant.

3.5 Door het plaatsen van een Opdracht doet de klant afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.6 Meijering V.O.F. behoud zich het recht voor een Opdracht te weigeren

4.1 Uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bankrekening van Meijering V.O.F. van het door klant huldigde bedrag.

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Meijering V.O.F. tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Hierbij wordt door Meijering V.O.F. uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door Meijering V.O.F. steeds in overleg met klant bepaald.

4.4 Meijering V.O.F. kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij hem in dienst zijnde ervaren mensen laten uitvoeren.

4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6 Meijering V.O.F verplicht zich alle door de klant verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Meijering V.O,F alleen na schriftelijke toestemming van de klant aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door de klant ter beschikking gestelde gegevens zullen door Meijering V.O.F vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.7 Meijering V.O.F is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de klant zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Meijering V.O.F. schaadt.

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt Meijering V.O.F. zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

5.2 respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meijering V.O.F., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijering V.O.F.. Indien Klant en Bezoeker berichten per e-mail aan Meijering V.O.F. verzenden, worden door Klant en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Meijering V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt Meijering V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan Meijering V.O.F. of aan Klant en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. Meijering V.O.F. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website(inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

5.3 Alle door Meijering V.O.F. verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant (of een mogelijke Klant) en mogen niet door Klant (of een mogelijke Klant) zonder voorafgaande toestemming van Meijering V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

5.4 Meijering V.O.F. behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.5 Indien een Klant of Bezoeker de websites van Meijering V.O.F. bezoekt kan Meijering V.O.F. de gegevens verwerken. Meijering V.O.F. waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.6 Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Klant en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Klant of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door Klant of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de websites.

6.1 De met Meijering V.O.F. overeengekomen tijdstippen zijn door de Klant niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van medewerkers, (te) late aankomst van medewerkers wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de Klant, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Meijering V.O.F. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan Meijering V.O.F. van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden.

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. Meijering V.O.F. is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op zijn website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Meijering V.O.F. als bindend.

7.2 Klant zal alle door Meijering V.O.F. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door hem de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.3 Meijering V.O.F. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Klant of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Meijering V.O.F. niet; met name zal Meijering V.O.F. in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte (bedrijfs)schade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.

7.5 Klant zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen.

8.1 Meijering V.O.F. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Klant te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Meijering V.O.F. te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

8.2 Diensten kunnen worden verricht door Meijering V.O.F., bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij Meijering V.O.F. en zijn op rekening van en voor risico van de Klant. Meijering V.O.F. draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij Klant door nalaten en/ of handelingen van de niet bij hem in dienst zijnde medewerkers of bedrijfsrelaties.

8.3 De aansprakelijkheid van Meijering V.O.F., voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.1 Betaling door de Klant voor de te verrichten diensten dient binnen 8 dagen na verzending van de factuur of voor levering indien dit is afgesproken plaats te vinden op de IBANrekening van Meijering V.O.F.. de factuur wordt door Meijering V.O.F. aan de Klant verstuurd. Na ontvangst van de betaling door Klant wordt de Opdracht door Meijering V.O.F. bevestigd en uitgevoerd.

9.2 Na het verstrijken van 15 dagen na verzending van de factuur door Meijering V.O.F. is Klant definitief in verzuim. Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zullen de vorderingen van Meijering V.O.F. en de verplichtingen van Klant jegens Meijering V.O.F. onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.4 Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

9.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Meijering V.O.F. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Klant. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €. 250,00.

9.6 Bij levering dient de klant te betalen middels de pin of contant. Bij betalen met buitenlandse passen ontvangt u een factuur van de transactiekosten. Deze kunnen hoog op lopen per pinbetaling.

Bij levering van producten:

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Het betreft maximaal 20 zakken en u dient zelf zorg te dragen dat deze retour komen. 

 

10.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

11.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

12.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

12.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

13.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Dat wil zeggen dat de pellets alleen mogen worden gebruikt in pellet kachel of pellet ketel.

13.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

14.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

14.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

14.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

14.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

14.7 U dient bij levering vooraf te betalen of bij levering per pin of contant af te rekenen. Indien u, tegen afspraak in, niet aanwezig bent rekenen wij het dubbele transporttarief. Dit komt te vervallen indien u binnen 24 uur de rekening voldoet.

Opzegging
15.1 De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.2 De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.3 De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
15.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

15.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

15.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
15.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

16.1 Een geschil is aanwezig zodra Meijering V.O.F. of de Klant, verklaart dat dit het geval is.

 

16.2 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Meijering V.O.F. is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

16.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag .

17.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Meijering V.O.F.

Privacy Verklaring Meijering V.O.F.

 

Meijering V.O.F., gevestigd aan Noorderweg 5 9621 BM Slochteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Algemene Voorwaarden pellets Slochteren-Groningen

Contactgegevens:

 

Meijering V.O.F.
www.meijeringvof.nl

www.tuin.meijeringvof.nl

 

Noorderweg 5
9621 BM Slochteren
tel.: 06 – 36 21 58 82

 

S.S. Meijering-Schager is de Functionaris Gegevensbescherming van Meijering V.O.F. zij is te bereiken via info@meijeringvof.nl

Meijering V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meijeringvof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Meijering V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Meijering V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Meijering V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meijering V.O.F.) tussen zit.

Meijering V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Meijering V.O.F. bewaard de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de afhandeling van onze offertes, diensten, facturering of op een andere wijze om een overeenkomst met u uit te voeren. Indien wij u gegevens willen gebruiken voor promotionele activiteiten, zullen wij u hier schriftelijk toestemming voor vragen. Betreft de facturering houden wij ons aan het wettelijke termijn welke staat voor de fiscale bewaarplicht.

Op het moment dat u contact opneemt met Meijering V.O.F. via de mail of het contactformulier, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Meijering V.O.F. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meijering V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Meijering V.O.F. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Aan derden moet u denken aan de leverancier of transportbedrijf die bij een grote afname door Meijering V.O.F. wordt ingeschakeld, welk bedrijf dat is, is afhankelijk van de wensen en de markt op dat moment.

Verder maakt Meijering V.O.F. gebruik van de service van YourHorsting voor het hosten van de website en mailadres. Dit betekend dat de website en back-ups van de website en als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van YourHosting.

Meijering V.O.F. gebruikt uitsluitend noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meijering V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meijeringvof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meijering V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meijering V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meijeringvof.nl

Algemene Voorwaarden pellets Slochteren-Groningen

Scroll naar boven